Ervaar persoonlijk advies
Ervaar persoonlijk advies
Janssen Belastingadvies te Nuenen (regio Eindhoven)
Belastingadvies en belastingaangiften voor particulieren en
specialist in aangifte erfbelasting

Janssen Belastingadvies

Bezoekadres:
De Pinckart 54
5674 CC Nuenen
Tel. (040) 263 11 27

Privacyverklaring

Janssen Belastingadvies, gevestigd aan de Pinckart 54, 5674 CC Nuenen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Janssen Belastingadvies
De Pinckart 54
5674 CC Nuenen
Tel. (040) 263 11 27
www.janssenbelastingadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Janssen Belastingadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Janssen Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Janssen Belastingadvies géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Janssen Belastingadvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Janssen Belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Janssen Belastingadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend en indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met uw uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zullen wij (schriftelijk) overeenkomen dat zij zorgen voor adequate beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janssen Belastingadvies.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@janssenbelastingadvies.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Janssen Belastingadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website. Het is raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Janssen Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer J.G.C. Janssen, bereikbaar op tel. nr. (040) 263 11 27 en info@janssenbelastingadvies.nl